bản tin

 

vietnam
B?n Tin
Tháng đ?c bi?t: M? Ph?m Industri Korea
V?  doanh nghi?p v?a và nh?:
Tri?n lãm thi?t b? thông minh và các linh ki?n IT c?a Hàn Qu?c t? ngày 24 đ?n ngày 26 tháng 7 n?m 2014 t?i s?nh C c?a COEX, , Hàn Qu?
Reliable korea products
M? ph?m đi?n Th?c ph?m Nhà b?p Y t? Ô tô Máy móc
gobizkorea gobizkorea